Ghid înființare ONG

Ghid înființare ONG

1. Ce Înseamnă un ONG – Formele Juridice pentru o Organizatie NeGuvernamentala

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

Caracteristicile de bază a unei organizaţii neguvernamentale sunt:

 1. Organizatie Non-Profit, Nepatrimonială – entitate a cărui scop nu este de a realiza activităţi economice, adică nu are scop de a produce profit;
 2. Fără Scop lucrativ – organizaţie care duce în principal aportul la susţinerea activităţilor comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Din punct de vedere juridic, o organizaţie neguvernamentală poate avea 3 forme juridice: Asociatie, Fundatie sau Federatie

Diferenţa dintre o Asociație, Fundație și Federație

Asociația – Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei persoane care contribuie cu diferite resurse materiale sau intelectuale pentru realizarea unor activităţi de interes general, dar şi al unor activităţi desfăşurate în interes personal, nepatrimonial, al membrilor lor.

Fundația – Este o organizaţie mai închisă decât este o asociaţie. Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, bine determinat, realist şi să fie de interes general sau comunitar.

Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă fundaţia ca fiind un subiect de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Federație – se aseamănă foarte cu societatea pe acţiuni fiind formată la rândul ei din alte persoane juridice. În cazul federaţiei, aceasta trebuie să fie formată din cel puţin 2 asociaţii sau fundaţii, păstrându-şi fiecare personalitatea juridică.

2. Patrimoniul Unui ONG

Un alt factor foarte important pe care trebui să-l ştii înainte să începi să înfiinţezi un ONG este legat de patrimoniul pe care trebui să-l aibă acesta.

Pentru a înfiinţa o Asociaţie este nevoie de un patrimoniu relativ mic în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatie, acesta putându-se fi alcătuit din aportul în natura sau în bani al asociaţilor.

Pentru a înfiinţa o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Patrimoniul este necesar pentru susţinerea scopului pentru care a fost constituită fundaţia.

3. Cele 2 etape principale ale înfiintarii unui ONG

I. Etapa Juridică

Este reprezentată de colaborarea cu instanţa de judecată. În această etapă instanţa are rolul de a pronunţa hotărârea de admitere a cererii sau de respingere motivată de aceasta.

Procedură durează aproximativ 2 zile de la depunere, iar încheierea poate fi supusă căii de atac a recursului în termen de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

II. Etapa extrajuridică

Această etapă se desfăşoară în faţa notarului, al cărui rol este de a aproba şi a autentifica înscrisurile prezentate de către reprezentanţii organizaţiei, şi anume statutul şi actul constitutiv. (Observaţie! Conform prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 această activitate poate fi încheiată şi de către un avocat.)

4. Actele Necesare pentru Dosarul de infiintare a unui ONG

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt următoarele:

 • Dovada Rezervării Denumirii
 • Cărtile de identitate ale membrilor fondatori
 • Dovada sediului
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)
 • Dovada patrimoniului iniţial
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice
 • Act constitutiv + Statut (intocmite şi acceptate de avocat/notar)

În continuare vă voi prezenta paşii necesari pentru înfiinţarea unui ONG şi activităţile pe care trebuie să le realizezi pentru dobândirea actelor necesare.

5. Pasul 1. Rezevarea Denumirii ONG-ului

Primul pas pe care trebui să-l parcurgi pentru înfiinţarea unei Asociaţii sau a unei Fundaţii este dobândirea Dovezii disponibilităţi Denumirii.

Aceasta se obţine prin întocmirea unei cereri şi depunerea acesteia la Registratura generală a Ministerului justiţie. Dovada o vei primi în maxim 5 zile şi este valabilă pentru 6 luni. Costul obţinerii Dovezii este de 36 de lei. Pentru prelungire, costul este de 18 lei.

6. Pasul 2. Stabilirea Sediului Social

Al doilea pas pentru înfiinţarea unei Asociaţii sau a unei Fundaţii este stabilirea sediului.

Potrivit legii, orice Asociaţia sau Fundaţia este obligată să aibă un sediu sediu. Aceasta poate fi o casă sau un apartament, personal sau închiriat.

Pentru ca apartamentul sau casa să devină sediul social al asocieţiei sau fundaţiei, trebuie semnat un contract de comodat sau contract de închiriere între proprietar şi asociaţie (conform Dovezii Rezervării Denumirii).

În cazul în care sediul se află într-un apartament, ai nevoie de acordul vecinilor cu pereţii comuni cu apartamentul-sediu şi a Asociaţiei de Proprietari.

Ultimul pas este ca proprietarul imobilului stabilit ca sediu să autentifice la notariat o declaraţie prin care pune la dispoziţie spaţiul respectiv ca sediu pentru asociaţie sau fundaţie.

Costul acestei etape este de aproximativ 30 lei.

7. Pasul 3. Redacatarea Statului şi al Actului Constitutiv

Actul constitutiv şi Statutul sunt principalele acte ale unui ONG. Acestea arată cum este organizat ONG-ul, obiectul de activitate, sediul social, fondatorii, corpul de conducere, etc.

Statul defineşte scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc, şi este format din următoarele capitole:

I. Dispoziţii General

II. Scopul Asociaţiei/Fundaţiei

III. Patrimoniul

IV. Membrii Asociaţiei/Fundaţiei

V. Drepturile şi Îndatoririle membrilor

VI. Organizare, Conducere, Control

VII. Resurse Patrimoniale

VIII. Dizolvarea Asociaţiei/Fundaţiei

IX. Dispoziţii Finale

X. Semnăturile Membrilor Fondatori

Actul Constitutiv consfinţeşte hotărârea fondatorilor de înfiinţare a Asociaţiei sau Fundaţiei şi desemnează Consiliul Executiv, şi este format din următoarele capitole:

Art 1. Denumire Entităţii şi Membrii Fondatori

Art 2. Forma juridică

Art 3. Durata şi Sediul

Art 4. Scopul Asociaţiei

Art 5. Patrimoniul

Art 6. Componenţa Organelor de Conducere şi a Adunării Generale

Semnăturile Membrilor Fondatori 

După elaborarea documentele, acestea trebuie autentificate şi legalizate de un Notar sau Avocat. (Sfat – mergeţi cu câte 5-6 exemplare din fiecare.)

Costul pentru autentificarea actelor este de 200-300 lei în funcţie de onorariul fiecăruia şi al numărului de exemplare.

8.  Pasul 4. Constituirea Patrimoniului

Este pasul în care trebuie constitui patrimoniul minim pentru infiintarea ONG-ului.

Pentru o asociaţie patrimoniul este de 200 lei şi trebuie depus la o bancă printr-un depozit bancar.

Pentru o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

În urma acestei activităţi trebuie să primiţi o dovadă prin care se evidenţiază faptul că patrimoniul a fost depus într-un cont bancar.

9. Pasul 5. Obţinerea Cazierului Fiscal de către Fondatori/Asociaţi

În această etapă fondatorii sunt nevoiţi să obţină cazierul fiscal personal. 

Cazierul este gratuit, iar acesta este valabil pentru maxim 30 zile de la eliberare.

Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finanţelor prin Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine domiciliul solicitantului şi trebuie completat formularul 504 pus la dispoziţie de ei .

Documentul 504 poate fi găsit şi AICI.

10. Pasul 6. Depunerea dosarului de infiintare – Prezentarea in fata instantei si dobandirea personalitatii juridice

Este momentul în care trebuie să depui dosarul la Judecatoria pe raza căreia se află sediul.

Ultimele 2 lucruri pe care trebuie să le faci pentru finalizarea dosarului sunt:

 1. Copie după cărţile de identitate a membrilor fondatori;
 2. Plata unei taxe de timbru (~20 lei noi) la un oficiu CEC sau la Administraţia Finanţelor Publice pe raza căreia se află Judecatoria. Adaugaţi chitanţa la dosar.

Dosarul de depunere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Toate actele obţinute în primii 5 paşi: act constitutiv, statut, actele doveditoare ale sediului şi a patrimoniului iniţial; dovada disponibilităţii denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei şi cazierele fiscale alea fondatorilor/asociaţilor);
 • Copii după CI şi chitanţa care atestă plata unei taxe de timbru;
 • O cerere tip adresată Preşedintelui Judecatoriei pe raza căreia se află sediul, în care soliciţi “acordarea personalităţii juridice şi înscrierea Asociatiei/Fundaţiei în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • Taxa de timbru de 100 lei

Imediat după ce depui dosarul vei primi un număr de înregistrare. Peste 2 zile poţi afla cu ajutorul acestui număr de înregistrare pe site-ul portal.just.ro la secţiunea “Poratulul instanţelor de judecată” data la care să te prezinţi în faţa instanţei şi numărul completului de judecată.

Este bine să fii prezent acolo pentru a putea răspunde la diferite întrebări din partea judecătorului.

Dacă hotărârea judecătorului va fi favorabilă, vei primi prin poştă, la sediul social, o copie a încheierii judecătoreşti de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

11. Pasul 7. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in registrul Asociatiilor si Fundatiilor

După aproximativ 2 săptămâni după pronunţare (termenul de transcriere în registrul Judecătoriei) trebuie să depui o cerere pentru eliberarea Sentinţei Civile (încheierea judecătoarească pronunţată în şedinţa publică a de judecător) şi a Certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilar, aflat la grefa Judecătoriei.

Important este să cereţi minim 4 copii autentificate de fiecare.

Costul este de 5 lei pe exemplar şi se plăteşte la CEC sau la casieria Judecătoriei.

12. Pasul 8. Obţinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala

Este momentul în care trebuie să obţii certificatul de inregistrarea fiscala (cod fiscal) de la ANAF.

Dosarul pentru obţinerea CIF-ului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Statut (copie)
 • Act Consitutiv (copie)
 • Încheierea Judecătoarească (copie)
 • Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie)
 • Timbru fiscal de 3 lei
 • 2 Formulare Cod 010 completate (le obţii de la inspectorul fiscal – la ANAF)

Eliberarea CIF-ului se face în maxim 10 zile.

13. Pasul 9. Realizarea ştampilei 

Pentru obţinerea ştampilei trebuie să prezinţi la orice magazin de realizare de ştampile Codul Fiscal şi o copie a actului de identitate (CI).

Costul pentru 2 ştampile este de aproximativ 100 de lei (o ştampilă mai mare şi una de buzunar) şi se obţine în maxim 1 oră (în funcţie de magazin).

Următorul pas este să îţi cumperi un chitanţier şi un facturier.

 14. Pasul 10. Realizarea unui Cont Bancar plus program de facturare

Acesta este ultimul pas pe care trebuie să-l parcurgi pentru a avea toate actele în legalitate.

Pentru a-ţi realiza contul bancar, trebuie să mergi la banca unei ţi-ai constituit patrimoniul cu următoarele acte:

 • Statutul;
 • Actul Constitutiv;
 • Încheierea Judecătorească;
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală.

Costul este între 0 (zero) lei în funcţie de bancă. Contul bancar se realizează pe loc, fiind necesară ştampila şi prezenţa tuturor membrilor fondatori.

Tot acum este timpul sa te gandesti si la modul in care vei factura pentru Asociatia ta.

15. Resurse si Articole Utile pentru ONG-isti

Îţi recomand 4 articole + un bonus pe care trebuie să le citeşti neapărat în cazul în care vrei să îţi faci un ONG:

Related Posts

15

apr.
Toate subiectele

Registrul Comertului accepta Declaratia pe propria raspundere si specimenul de semnatura sub forma de inscris sub forma privata

In atentia colaboratorilor nostrii, Incepand cu data de 14.04.2020 Registrul Comertului  elibereaza documentele ( Rezolutii, Certificate de Inregistrare si Certificate Constatatoare) DOAR prin Posta Romana. Totodata  conform Decretului nr 240/2020  art. 65 (2) si (3) din MOF, Partea 1, nr. 311/14.04.2020, exista posibilitatea ca Declaratia pe propria raspundere cat si Specimenul  raspundere sa poata fi depusa sub[…]